Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky
pro prodej zboží prostřednictvím internetové stránky www.design-biokrby.sk (dále jen Internetový obchod)
(dále jen „Podmínky“)

Provozovatel
Provozovatelem internetového obchodu je společnost:

Biokamin EU s.r.o.
Panónska cesta 34, 851 04 Bratislava
IČO: 44 507 445
DIČ: SK2022730270
zapsaná v OR Okresniho soudu Bratislava I., odd. Sro, vl.č. 55614/B
Tel: 00421 905 619 808
email: info@design-biokrby.sk
web: www.design-biokrby.sk

Bankovní spojení:

(dále jen Prodávající)

1. Úvodní ustanovení
1.1. Tyto podmínky upravují práva a povinnosti mezi Prodávajícím a fyzickou nebo právnickou osobou, která si zakoupí zboží prostřednictvím Internetového obchodu Prodávajícího. (dále jen Kupující)
1.2. Práva a povinnosti zde neupravené se spravují podle ustanovení zákona č. 513/1991 zb. Obchodní zákonník ve znění pozdějších předpisů

2. Způsob uzavírání smlouvy
2.1. Kupující si prostřednictvím grafického zobrazení Internetového obchodu vybere zboží, které vložením do nákupního košíku, vyplněním registračních údajů a následným odesláním Prodávajícímu provede objednávku. Pokud z technických nebo z jiných příčin Kupujícímu nefunguje grafické zobrazení Internetového obchodu, může objednávku poslat elektronicky jako obyčejný e- mail na info@design-biokrby.sk, s přesným popisem zboží, množstvým, a s kontaktnímy údaji.
2.2. Objednávka Kupujícího se považuje za Návrh na uzavření smlouvy..
2.3. Kupující je oprávněný do 24 hodin od odeslání objednávky, svoji objednávku zrušit, změnit, případně doplnit. Jakoukoli změnu s objednávkou je Kupující povinný domluvit s prodávajícím telefonicky, a následně zaslat protokol i elektronicky, e-mailem na :info@design-biokrby.sk
2.4. Kupující zaslaním objednávky poskytuje Prodávajícímu souhlas na zpracování osobních údajů pro účely plnění práv a povinností vyplývající ze smlouvy a pro účely poskytovní informácí o produktech a službách Prodávajícího Kupujícímu.
2.5. Prodávající, bez zbytečného odkladu, po přijetí objednávky od Kupujícího, zašle Kupujícímu potvrzení o přijetí objednávky.
2.6. Potvrzení o přijetí objednávky může být zaslané elektronicky, poštou, faxem, případně může být vyřízené telefonicky podle uvážeí Prodávajícího. Zasláním potvrzení o přijetí objednávky se rozumí i telefonické spojení mezi Kupujícím a Prodávajícím, ve kterém Prodávající Kupujícímu sdělí -oznamí přijetí objednávky.
2.7. Po zaslání potvrzení o přijetí objednávky je Kupní smlouva považována za uzavřenou.
2.8. Pokud bude jaká koliv čast objednávky chybná nebo neúplná, Prodávající Kupujícího vyzve na opravu případně doplnění. Po doplnění objednávky bude Kupujícímu zasláno potvrzení o přijetí objednávky. Pokud Kupující do 7 dnů neodstraní vady objednávky po výzvě Prodávajícího, bude jeho objednávka považována za bezpředmětní, a nebude vybavená.
2.9. Pokud Prodávající není schopný dodat objednané zboží na základě objednávky, Prodávající o této skutečnosti Kupujícího bez zbytečného odkladu informuje.
Prodávající má právo odmítnout vyřízení objednávky v případě, že zákazník nesplnil v minulosti svoje závazky k Prodávajícímu.
2.10 Pokud Prodávající není schopen dodat objednané zboží na základě objednávky, Prodávající o této skutočnoti Kupujícího bez zbytečného odkladu informuje.
2.11. Prodávající právo odmítnout vyřízení objednávky v případě, že zákazník nesplnil v minulosti své závazky vůči Prodávajícímu.
2.12 Pokud kupující při nákupu uplatní IČO, jeho vztah z prodávajícím upravuje Obchodní zákoník.


3. Kupní cena
3.1. Smluvní strany se dohodly, že Kupující kupuje zboží od Prodávajícího za cenu, uveřejněnou na Internetovém obchodě a v objednávce v čase odeslání jeho objednávky Prodávajícímu..
3.2. V případě, že si Kupující nepřevezme zboží v sídle Prodávajícího, je Kupující povinnen zaplatit kupní cenu i s dopravou.
3.3. Možnosti dopravy, jako i ceny každé dopravy jsou uvedené na Internetovém obchodě při uvádění objednávky, v sekci Košík. V případě, že cena dopravy není uvedená, na požádání mu cena dopravy bude vykalkulována a zaslána.
3.4. V případě, že Kupující odešle objednávku s uvedeným způsobem dopravy: „Cena dopravy bude vykalkulována později“, Prodávající, bez zbytečného odkladu zašle vykalkulování ceny dopravy podle požadavků Kupujícího. Kupujíc má 7 denní lhůtu na odsouhlasení ceny dopravy.
3.4.1. V případě, že Kupující cenu dopravy neodsouhlasí nebo se v 7 denní lhůtě nevyjádří k ceně dopravy, bude jeho objednávka považováná za bezpředmětní a nebude vybavená.
3.5. Kupujícímu jsou umožněny 3 způsoby dopravy spojené s úhradou kupní ceny a ceny dopravy a to: osobní odběr, doprava s dobírkou nebo doprava s platbou předem..
3.5.1. Pokud si Kupující zvolí možnost dopravy s osobním odběrem, je povinnen zaplatit kupní cenu při převzetí zboží u Prodávajícího.
3.5.2. Pokud si Kupující zvolí možnost dopravy s dobírkou, je povinnen zaplatit kupní cenu spojenou s cenou dopravy přímo kurýrovi v okamžiku převzetí zboží.
3.5.3. Pokud si Kupující zvolí možnost dopravy s platbou předem,je povinnen zaplatit kupní cenu spolu s cenou dopravy po výzvě Prodávajícího, nejpozději v den vyexpedování, jinak nebude zboží vyexpedováno Kupujícímu a Kupující se dostane do prodlení.
3.5.3.1. V souvislosti s platbou předem, je Kupujícímu umožněno platit buď
prostřednictvím služby Paypal nebo Kartou prostřednictvím služby Cardpay.
3.5.3.1.1. Služba Cardpay je poskytována Prostřednictvím virtuálního POS
terminálu Tatra banky a v souvislosti s ním je Kupujícímu umožněno zaplatit
kartami VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, MAESTRO nebo
Diners Club International.
3.5.3.1.2. Platbu kupní ceny předem přes Cardpay Kupující realizuje ve virtuálním
terminálu Tatra banky hned po odeslání objednávky v internetovém obchodě
Prodávajícího, nebo později přes propojení nacházející se v informaci o objednávce, dostupné ve Správě Kupujícího účtu na internetovém obchodě, nejpozději v den vyexpedování , jinak nebude zboží vyexpedováno Kupujícímu a Kupující se dostane do prodlení.
3.6. Kupující je povinnen zaplatit kupní cenu a cenu dopravy včas a řádně. Závazek Kupujícího zaplatit kupní cenu a cenu dopravy je splněn až registrací platby u Prodávajícího a to buď okamžikem připsání finančních prostředků na bankovním účte nebo v hotovosti. V případě opoždění Kupujícího s plněním jeho finančních závazků vyplývajících ze smlouvy je Prodávající oprávněný požadovat od Kupujícího uhrazení nákladů spojených s jeho opožděním a smluvní pokuty ve výši 0,05% za každý den opoždění.
3.7. Prodávající si uplatňuje výhradu vlastnictví ve smyslu §445 Obch. zák.,s tím, že vlastnické právo k predmětu smlouvy Kupující nabyde až úplným uhrazením kupní ceny.
3.8. Faktura, která zároveň slouží jako dodací list bude Kupujícímu doručená spolu s předmětem smlouvy.

4. Dodání zboží
4.1. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu zboží ve lhůtě, která je při každé jednotlivé položce zboží uvedená v Internetovém obchodě. Lhůta dodání zboží začíná plynout dnem, následujícim po dni potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího.
4.2. V případě,že bylo dodání zboží dohodnuto jako „osobní odběr“, je Kupující povinnen se domluvit s Prodávajícím na datumu a čase vyzdvednutí zboží.
4.3. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího, když Prodávající odevzdá zboží dopravci na přepravu do místa určení Kupujícího.
4.4. Kupující je povinnen zboží včas a řádně převzít. Při předání zboží je Kupující povinnen zkontrolovat neporušenost obalu, pásky, příp. razítko a případné poškození obalu zboží ihned oznámit kurýrovi. Dále je povinnen zkontrolovat zda obsah balíku, množství a povahou odpovídá s objednávkou a zda zboží neobsahuje vady. V případě nesouladu dodaného zboží s objednávkou nebo v případě existence zjevných vad zboží je Kupující povinnen tuto skutečnost písemně poznamenat v dodacím listu.
4.5. V případě nepřevzetí zboží se Kupující dostává do prodlení a Prodávající je oprávněný požadovat od Kupujícího zaplacení nákladů spojených s jeho zpožděním a smluvní pokuty ve výši 0,05% za každý den prodlení.

5. Záruka, vady, reklamace
5.1. Pokud není poškození nebo částečná vada zboží viditelná při převzetí, je Kupující povinnen oznámit škodu a její vznik bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dní ode dne doručení zboží Prodávajícímu. Prodávající následně zabezpečí sepsání zápisu o škodě se zástupcem dopravce. Po obdržení zápisnice Prodávající rozhodne o způsobu vybavení vady zboží, na základě svého rozhodnutí oznámí Kupujícímu.
5.2. Prodávající na zboží poskytuje záruku po dobu dvacetičtyř (24) měsíců. Záruční doba začíná plynout dnem převzetím zboží Kupujícím. Ode dne převzetí reklamovaného zboží Prodávajícím až do dne oznámení výsledku reklamace Kupujícímu záruční doba neplyne.
5.3. Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené jeho používáním v rozporu s účelem používání nebo s pokyny uvedenými v návodu na používání. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození, vystavování zboží nebezpečnému tepelnému a elektromagnetickému záření nebo mechanickým a jiným neoprávněným zásahem do zboží.
5.4. Při prodávaném zboží za nižší cenu z důvodu určité vady, je záruční doba dvacetčtyři (24) měsíců, přitom ze záruky jsou mimo bodu 5.3 vyňaté i vady, pro které bylo zboží za nižší cenu prodánt. Tato vada musí být uvedena v záručním listě. Při prodeji použitého zboží, je záručni doba stanovená na dvanáct (12) měsíců.
5.5. V případě vzniku vady zboží počas záruční doby je Kupující oprávněný reklamovat vady v sídle Prodávajícího. Při uplatňování nároků z zodpovědnosti za vady je Kupující povinnen předložit doklad o koupi zboží, záruční list a sepsat zápisnici o podstatě vady zboží. Kupující je povinnen odevzdat zboží spolu s príslušenstvím.
5.6. Prodávající odstraní vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní. Namísto odstranění vady je Prodávající oprávněný vyměnit vadné zboží. Pokud jde o vadu, která nebráni užívání zboží, kterou není možné odstranit, má Kupující nárok na slevu z kupní ceny zboží.
5.7. V případě, že oprava chybného zboží nebo jeho výměna za identické zboží není možná, Prodávající je oprávněný přistoupit ke zrušení smlouvy vystavením dobropisu Kupujícímu ve výši aktuální ceny zboží v den přijetí reklamace. Aktuální cenou zboží se rozumí cena stejného zboží v den přijetí reklamace, i cena zboží porovnatelných technických parametrů, jako reklamovaného zboží. Volba s ohledem porovnatelného zboží přísluší Prodávajícímu, a není možné se proti této volbě odvolat.
5.8. V případě, že Prodávající reklamované zboží v záruční době neopraví do 30 dní, reklamované zboží se považuje za neopravitelné a kupující má právo na výměnu zboží za nové identické zboží, nebo dobropis ve smyslu bodu 5.7
5.9. Pokud nastane výměna zboží za nový kus, začína záruční doba plynout znovu od datumu převzetí nového zboží. K novému zboží bude vystavený i nový záruční list.
Zda Prodávající zjistí, že reklamované zboží není chybné nebo nespĺňuje požadavky pro záruční reklamaci, považuje se reklamace za neoprávněnou a reklamovaný výrobek bude kupujícímu vrácen.
5.10 .Pokud Prodávající zjistí, že reklamované zboží není závadné nebo nesplňuje požadavky
pro záruční reklamaci, považuje se reklamace za neoprávněnou a reklamovaný výrobek
bude Kupujícímu vrácen.
5.10.1. Pokud byla zamítnuta reklamace zboží uplatněná během prvních 12 měsíců od
nákupu zboží, bude na náklady Prodávajícího Kupujícímu poskytnut při dokladu o
vybavení i odborný posudek.
5.10.2. Pokud byla zamítnuta reklamace zboží uplatněná po 12 měsících od nákupu zboží,
v dokladu o vybavení Prodávající Kupujícímu uvede osobu, které možno zaslat zboží na
odborný posudek. Prodávající uhradí účelně vynaložené náklady na odborné posouzení
po jejich prokázání Kupujícím.


6. Odstoupení od smlouvy
6.1. Kupující je oprávněný odstoupit od smlouvy do 14 pracovních dní ode dne převzetí zboží. Zda si Kupující objednal zboží, které bylo samostatně vyrobené podle specifikace a pokynů Kupujícího, neni oprávněný odstoupit od smlouvy.
6.2. V případě, že Kupující odstoupí od smlouvy, je povinnen doručit zboží na své náklady Prodávajícímu do jeho sídla, v nepoškozeném, úplném, nepoužitém stavu, v původním zapečatenom obalu. Současně musí předložit Prodávajícímu sprůvodní dopis o odstoupení od kupní smlouvy, podepsaný kupujícím.
6.3. Prodávající po zkontrolování zboží, vrátí Kupujícímu kupní cenu za zboží uvedené v objednávce, nejpozději do patnácti dní ode dne doručení zboží.
6.4. Prodávající je oprávněn nedodat zboží a od smlouvy odstoupit v případě, že se zboží mezitím vyprodá.


7. Závěrečné ustanovení
7.1. Tyto podmínky nabívají účinnost dnem zveřejnění na Internetovém obchodě.
7.2. Smluvní vztah je uzavřený podle platného slovenkého práva a řídí se příslušným ustanovením Obchodního Zákoníku.
7.3. Prodávající nezodpovídá Kupujícímu za ušlý zisk, ztrátu příležitosti, nebo jiné nepřímé,následné ztráty v důsledku nevybavení objednávky, nebo vzniklé jiným způsobem.
7.4. Prodávající si vyhradzuje právo změnit tyto podmínky podle své vůle, změnit, zrušit nebo modifikovat celek nebo část těchto podmínek bez dalšího upozornění, přičemž objednávky se budou řídit podmínkami ze dne zaslání objednávky Kupujícím Prodávajícímu.
8. Ochrana osobních údajů
Účelem zpracování osobních údajů je jejich využití pro plnění spotřebitelské smlouvy, kterou prodávající uzavírá s kupujícím vytvořením objednávky v tomto internetovém obchodě. Tato spotřebitelská smlouva je zároveň právním základem pro zpracování osobních údajů kupujícího. Poskytnutí osobních údajů kupujícího je smluvní požadavkem, která je potřebná na uzavření smlouvy. Poskytnutí osobních údajů je podmínkou pro nákup v e-shopu prodávajícího. Pokud kupující neposkytne všechny požadované osobní údaje prodávajícímu, může to mít za následek neuzavření kupní smlouvy.
Prodávající při zpracování osobních údajů postupuje ve smyslu Zákona č. 18/2018 o ochraně osobních údajů a zpracovává pouze osobní údaje nezbytné pro uzavření spotřebitelské smlouvy.
Prodávající zpracovává běžné osobní údaje kupujícího.
Osobní údaje kupujícího jsou poštu prodávajícího uchovávány po dobu 10 let.
Kupující má právo a možnost aktualizovat osobní údaje v online režimu na web stránce internetového obchodu, v zákaznické sekci, po přihlášení, nebo jinou formu (e-mailem, písemně).
Osobní údaje mohou být pro účely plnění spotřebitelské smlouvy poskytnuty třetím stranám - poštovním společnostem (kurýrem).
Osobní údaje kupujícího se nezveřejňují.
Kupující má právo získat od prodávajícího potvrzení o tom, jaké osobní údaje kupujícího se zpracovávají v e-shopu prodávajícího. Kupující má právo získat přístup k těmto údajům a také informace k jakému účelu se zpracovávají, jaké kategorie údajů se zpracovávají, komu se osobní údaje poskytují, jak dlouho se osobní údaje uchovávají, zda existuje automatizované individuální rozhodování včetně profilování.
První poskytnutí výše uvedených osobních údajů kupujícímu je bezplatné. Opakované poskytnutí osobních údajů, o které kupující požádá, bude účtována jako administrativní poplatek ve výši 5 €.
Kupující může od prodávajícího požadovat opravu nebo doplnění neúplných osobních údajů, které se týkají kupujícího. Kupující může žádat vymazání jeho osobních údajů nebo omezení zpracování těchto údajů. Kupující může také namítat zpracovávání osobních údajů.
Zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytné i pro účely archivace (pro splnění povinnosti prodávajícího na základě právních předpisů SR, například uchovávání účetních dokladů po dobu 10 let). Pokud bude kupující žádat o vymazání osobních údajů, které se zpracovávají v souvislosti s kupní smlouvou, jeho žádost může být zamítnuta.
Kupující má právo, aby prodávající omezil zpracování jeho osobních údajů, pokud kupující namítá správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího prodávajícímu ověřit správnost osobních údajů.
Kupující má právo získat osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl prodávajícímu, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Kupující má právo přenést tyto osobní údaje jinému provozovateli, pokud je to technicky možné.
Kupující má právo namítat, pokud se jeho osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu. Rovněž může namítat, pokud se jeho osobní údaje zpracovávány pro účely oprávněného zájmu prodávajícího.
Kupující při podezření, že jeho osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat Úřadu pro ochranu osobních údajů návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.
Výše uvedené informace o ochraně osobních údajů se týkají i předsmluvních vztahů (tj registrace v e-shopu za účelem budoucího nákupu nebo třeba vyžádání poptávky, cenové nabídky či informací o zboží a službách prodávajícího).
S cílem zajistit řádné fungování internetového obchodu může prodávající ukládat na zařízení kupujícího malé datové soubory - cookies, díky kterým si internetový obchod může na určitou dobu uchovávat údaje o činnosti a nastaveních (např. Přihlašovací jméno, jazyk, velikost písma apod.). Internetový obchod prodávajícího používá cookies k zapamatování si uživatelských nastavení kupujícího a pro nezbytnou funkcionalitu internetového obchodu, případně na marketingové účely. Kupující může všechny soubor cookies uložené v jeho zařízení vymazat a případně internetový prohlížeč ve svém zařízení nastavit tak, aby znemožnil jejich ukládání. V takovém případě bude kupující při opakované návštěvě internetového obchodu pravděpodobně muset ručně upravovat některá nastavení a některé služby nebo funkce internetového obchodu nemusí být funkční.
8. Ochrana osobních údajů
Účelem zpracování osobních údajů je jejich využití pro plnění spotřebitelské smlouvy, kterou prodávající uzavírá s kupujícím vytvořením objednávky v tomto internetovém obchodě. Tato spotřebitelská smlouva je zároveň právním základem pro zpracování osobních údajů kupujícího. Poskytnutí osobních údajů kupujícího je smluvní požadavkem, která je potřebná na uzavření smlouvy. Poskytnutí osobních údajů je podmínkou pro nákup v e-shopu prodávajícího. Pokud kupující neposkytne všechny požadované osobní údaje prodávajícímu, může to mít za následek neuzavření kupní smlouvy.Prodávající při zpracování osobních údajů postupuje ve smyslu Zákona č. 18/2018 o ochraně osobních údajů a zpracovává pouze osobní údaje nezbytné pro uzavření spotřebitelské smlouvy.Prodávající zpracovává běžné osobní údaje kupujícího.Osobní údaje kupujícího jsou poštu prodávajícího uchovávány po dobu 10 let.Kupující má právo a možnost aktualizovat osobní údaje v online režimu na web stránce internetového obchodu, v zákaznické sekci, po přihlášení, nebo jinou formu (e-mailem, písemně).Osobní údaje mohou být pro účely plnění spotřebitelské smlouvy poskytnuty třetím stranám - poštovním společnostem (kurýrem).Osobní údaje kupujícího se nezveřejňují.Kupující má právo získat od prodávajícího potvrzení o tom, jaké osobní údaje kupujícího se zpracovávají v e-shopu prodávajícího. Kupující má právo získat přístup k těmto údajům a také informace k jakému účelu se zpracovávají, jaké kategorie údajů se zpracovávají, komu se osobní údaje poskytují, jak dlouho se osobní údaje uchovávají, zda existuje automatizované individuální rozhodování včetně profilování.První poskytnutí výše uvedených osobních údajů kupujícímu je bezplatné. Opakované poskytnutí osobních údajů, o které kupující požádá, bude účtována jako administrativní poplatek ve výši 5 €.Kupující může od prodávajícího požadovat opravu nebo doplnění neúplných osobních údajů, které se týkají kupujícího. Kupující může žádat vymazání jeho osobních údajů nebo omezení zpracování těchto údajů. Kupující může také namítat zpracovávání osobních údajů.Zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytné i pro účely archivace (pro splnění povinnosti prodávajícího na základě právních předpisů SR, například uchovávání účetních dokladů po dobu 10 let). Pokud bude kupující žádat o vymazání osobních údajů, které se zpracovávají v souvislosti s kupní smlouvou, jeho žádost může být zamítnuta.Kupující má právo, aby prodávající omezil zpracování jeho osobních údajů, pokud kupující namítá správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího prodávajícímu ověřit správnost osobních údajů.Kupující má právo získat osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl prodávajícímu, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Kupující má právo přenést tyto osobní údaje jinému provozovateli, pokud je to technicky možné.Kupující má právo namítat, pokud se jeho osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu. Rovněž může namítat, pokud se jeho osobní údaje zpracovávány pro účely oprávněného zájmu prodávajícího.Kupující při podezření, že jeho osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat Úřadu pro ochranu osobních údajů návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.Výše uvedené informace o ochraně osobních údajů se týkají i předsmluvních vztahů (tj registrace v e-shopu za účelem budoucího nákupu nebo třeba vyžádání poptávky, cenové nabídky či informací o zboží a službách prodávajícího).S cílem zajistit řádné fungování internetového obchodu může prodávající ukládat na zařízení kupujícího malé datové soubory - cookies, díky kterým si internetový obchod může na určitou dobu uchovávat údaje o činnosti a nastaveních (např. Přihlašovací jméno, jazyk, velikost písma apod.). Internetový obchod prodávajícího používá cookies k zapamatování si uživatelských nastavení kupujícího a pro nezbytnou funkcionalitu internetového obchodu, případně na marketingové účely. Kupující může všechny soubor cookies uložené v jeho zařízení vymazat a případně internetový prohlížeč ve svém zařízení nastavit tak, aby znemožnil jejich ukládání. V takovém případě bude kupující při opakované návštěvě internetového obchodu pravděpodobně muset ručně upravovat některá nastavení a některé služby nebo funkce internetového obchodu nemusí být funkční.

9. ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ


Dnem 1. února 2016 nabývá účinnosti zákon č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů. Cílem tohoto zákona je vytvoření nové možnosti pro spotřebitele řešit svůj spor s prodávajícím rychle, efektivně, méně formální a především bezplatně, resp. jen s minimálními náklady. Jde o dosažení smírného řešení, resp. dohody mezi spotřebitelem a prodávajícím o vyřešení sporu, která se po souhlasu obou stran s jejím zněním stává závazným právním podkladem.
Orgánům alternativního řešení sporů ze zákona jsou Úřad pro regulaci síťových odvětí, Úřad pro regulaci elektronických komunikací a poštovních služeb a Slovenská obchodní inspekce. Slovenská obchodní inspekce je navíc v postavení tzv. reziduálního subjektu, což znamená, že bude oprávněna řešit i takové spory, při kterých není určena kompetence jiných orgánů, kromě sporů vyplývajících ze smluv o poskytování finančních služeb.


10. Odstoupení spotřebitele od smlouvy

Kupující - spotřebitel
Jméno a příjmení, titul: ............................................ .................................................. .............................
Adresa bydliště: ............................................... .................................................. .......................................
Telefon: ................................................ .................................................. .......................................
E-mail: .............................................. .................................................. .........................................

Odstupuje od smlouvy uzavřené s

Prodávající: Biokamin EU s.r.o. IČO: 44507445


Číslo pokladního dokladu: .............................................. .................................................. ..................
Číslo objednávky: ............................................... .................................................. ...............................
Datum prodeje: ............................................... .................................................. ...................................

Označení vráceného zboží:

.................................................. ....................................... ........... .................................................. .........


Důvod vrácení zboží:

Zboží je nefunkční zboží mi nevyhovuje Nalezeno / našla jsem levnější

Zboží neodpovídá popisu v tomto bodě:
jiný důvod:


Kupní cena má být vrácena:
bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo: IBAN .......................................... ............................
v hotovosti na adrese provozovny prodávajícího ............................................ ............................................................................................ ..................
Datum a podpis kupujícího - spotřebitele

Máte právo odstoupit od této smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezmete zboží.

Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením. Pro tento účel můžete použít tento vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud zaslat sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy předtím, než uplyne lhůta k odstoupení od smlouvy.

Po odstoupení od smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme. Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě. Tím není dotčeno právo kupujícího dohodnout se s prodávajícím na jiném způsobu platby, pokud v souvislosti s tím kupujícímu nebudou účtovány žádné další poplatky.

Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve.